§ 1 Firma

Föreningens företagsnamn är Föräldrakooperativet Ugglan i Ljusdal ekonomiska förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.

Vår pedagogiska verksamhet utgår från de mål som beskrivs i Socialstyrelsen skrift:

”Förskolans pedagogiska verksamhetsmål och inriktning”.

De normer vi vill arbeta utifrån är:

Sträva efter:

* Demokrati, d vs inflytande och aktivt medverkan. * Solidaritet, d vs ett gemensamt ansvarstagande och att alla i gruppen omfattas.

* Jämlikhet och människors lika värde.

* Självbestämmanderätt och integritet.

Motverka:

* Autoritära beslut och passivitet.

* Konkurrens som går ut på att trycka ner andra eller ställa någon utanför.

* Ojämlikhet och fördomsfulla attityder som mobbing och förtryck.

* Bristande hänsyn och ett känslomässigt utlämnande av individen.

Ansvariga för att målsättningen och normer efterlevs är föräldrar och anställd personal.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Ljusdals kommun.

§ 4 Medlemskap

Medlem är den som godkänner föreningens stadgar och aktivt verkar för föreningens

Målsättning. För medlemskap krävs att man betalar de av månadsmötet (se § 8) beslutande avgifterna. Inval av nya medlemmar sker genom beslut på månadsmötet. Enskild vuxen är medlem.

§ 5 Medlems åliggande

För medlemmar krävs aktiv medverkan av föräldrar för drift av daghemmet enligt följande:

Månadsmötet äger rätt att fastställa arbetsschema och fördela arbetsuppgifterna vad gäller lokalvård, administration och matlag.

§ 6 Insats

Varje familj ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor per barn. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats.

§ 7 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Månadsmöte

Månadsmöte, som utgörs av styrelsen och minst en av personalen, är högsta beslutande organ. Månadsmötet är beslutsmässigt då minst 50 % av styrelsen är representerad. Vid beslut gäller enkel majoritet. Protokoll skall föras vid månadsmötet.

§ 9 Daghemsavgift

För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala daghemsavgift. Daghemmet erbjuder endast heltidsplatser och daghemsavgiften beräknas per barn. Avgifternas storlek bestäms av månadsmötet. Avgifterna skall täcka de kostnader för daghemsverksamheten som eventuella bidrag inte täcker. Avgifterna skall erläggas i förskott – innan den första i varje månad.

§ 10 Anmälan, kö och placering

Ansökan om medlemskap och förskoleplats görs skriftligen till föreningen eller till Ljusdals kommun. enligt Ljusdals kommuns riktlinjer.

Platserna fördelas med hänsyn till:

1        Syskonförtur

Syskon till barn vid daghemmet har förtur till vakanta platser. Barn som har plats vid daghemmet har rätt att behålla denna under föräldrarnas lagstadgande ledighet i samband med syskons födelse samt arbetslöshet. Föräldrarnas arbetsplikt kvarstår vid syskons födelse om platsen önskas behållas. Avgiften betalas som vanligt oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

2        Ålder.

3        Sammansättning av barngruppen.

§ 11 Uteslutning

Vid uteslutande av medlem skall beslut fattas av två på varandra följande ordinarie och extra årsmöte. Beslut som fattas med 75 % majoritet på både ordinarie och extra årsmöte.

§ 12 Uppsägning av plats

Uppsägning av plats skall ske minst tre månader i förväg, skriftligen.

§ 13 Styrelse

Styrelsen består av minst tre och max tjugo styrelseledamöter och max 20 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Avgår ledamot eller suppleant äger månadsmöte rätt att utse ny ledamot eller suppleant.

§ 14 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller av de som styrelsen utser.

§ 15 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas minst en revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Den eller dessa ska granska styrelsen arbete samt föreningens räkenskaper. Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorn senast en månade före ordinarie föreningsstämma. Revisorn skall avge en undertecknad revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Denna skall lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 17 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före april månads utgång. Föreningsstämman är beslutsmässig när 75 % av familjerna är representerade. Beslut tages med enkel majoritet. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

3. Mötet öppnas.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringsmän.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar (Verksamhetsberättelse)och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Budget.

11. Medlemsavgift.

12. Daghemsavgift.

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisor och eventuella revisorsuppleanter.

15. Övriga ärenden.

16. Mötet avslutas.

§ 18 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 19 Upplösning

Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan föreningens medlemmar.

§ 20 Kallelse och andra meddelanden

Skriftlig kallelse med dagordning till ordinarie föreningsstämman utsändes tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman eller anslås på föreningens anslagstavla minst trettio dagar före årsmötet. Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma sker tidigast två veckor och senast en vecka före extra stämma eller anslås på föreningens anslagstavla minst två veckor före stämman. Andra meddelanden som skall bringas till medlemmarnas kännedom sätts upp på daghemmets anslagstavla och finns antecknade i de protokoll från månadsmötena som alla får. Protokollen delas ut till medlemmarna när de besöker daghemmet eller skickas hem till de som inte är där. Kallelse med dagordning till månadsmöten sker via anslag på daghemmet.